Hộp nhuộm lam

Coplin jar
Cốc nhuộm lam hai thành phần nằm ngang

Môi Trường IVF