Home Nhuộm tinh trùng bằng Diff Quick Nhuộm tinh trùng bằng Diff Quick Bimetech

Nhuộm tinh trùng bằng Diff Quick Bimetech

Nhuộm tinh trùng bằng Diff Quick

Hình ảnh tinh trùng được nhuộm bằng Diff Quick với các phần cấu trúc được phân biệt rõ ràng.

Môi Trường IVF